Rekabet Hukuku

ADMD'nin avukatları anti-tröst, anti-damping ve rekabet hukuku konularında müvekkillerine çok çeşitli hizmetler vermektedirler.

Ofisimiz tarafından şirketlerin rekabet ortamına aykırı olarak değerlendirilebilecek işlem ve davranışlarının incelenmesi, birleşme ve devralma işlemleri için rekabet hukuku analizi sunulması, şirket işlem ve davranışlarının mevcut mevzuata göre düzenlenmesi ve gerekiyor ise uyumlaştırılmalarının sağlanması, şirketlerin bilgi trafiği yönetimi, müşteri ve rakipleri ile olan sözleşmeye dayanan ya da diğer işlemlerinin incelenme ve düzenlenmesi, grup şirketleri, dağıtıcı, acente ya da bayileri ile olan dikey ve yatay anlaşmalarının hukuka uygunluk denetimin yapılması, rekabeti sınırlayıcı olsalar bile sınırlı muafiyete tabi işlem ve davranışlar hakkında grup muafiyet ya da menfi tespit başvurularının yapılması, Rekabet Kurumu ile ilişkilerin yürütülmesi, soruşturma amacıyla şikayetlerin yapılması ya da açılan soruşturmalarda müvekkillerin temsili, Rekabet Kurumu kararlarına karşı itiraz ve Danıştay nezdinde yargı yollarına başvurulması ve benzeri hizmetler sunulabilmektedir.

ADMD Avukatlık Bürosu anti-damping soruşturmaları ve haksız rekabete karşı alınan tedbirlere ilişkin olarak şikayette bulunulması, soruşturmalar kapsamında idare tarafından gönderilen soru formlarına cevap verilmesi, yapılacak oturumlara ve yerinde inceleme çalışmalarına katılım ve Danıştay’da açılacak iptal davaları gibi çeşitli hukuki hususlarda müvekkillerine destek sağlamaktadır. Büromuz anti-damping soruşturmaları, koruma soruşturmaları, sübvansiyonlar ve telafi edici önlem soruşturmaları, anti-damping önlemleri, ve uluslararası ticarette haksız uygulamalara karşı alınan diğer tedbirler konularında deneyim sahibidir. Ofisimiz anti-damping, koruma mevzuatlarının teknik ve yasal yönleriyle ilgili olarak yerli ve yabancı üretici, ithalatçı ve ihracatçı şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız uluslararası alım-satım sözleşmeleri, teslim ve ödeme şekilleri, taşımacılık, mal bedeli ve döviz hareketleri (kambiyo), ihraç kayıtlı alım ve satımlar ve ilgili yatırım teşvik rejimleri ile gümrük vergileri ile alakalı anlaşmazlıkların çözümü, muafiyetler ve Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çıkan diğer uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak danışmanlık hizmeti, ve idare ve vergi mahkemeleri önünde temsil dahil olmak üzere müvekkillerine gümrük hukuku ile alakalı tüm diğer konularda çeşitli hizmetler verebilmektedirler.

Ayrıca ADMD avukatları Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında genişletilen 'haksız rekabet' kavramı ve bir kısmı hukukumuza yeni giren içeriği (örneğin; kötüleme, karalama, yanıltıcı beyanlarda bulunma, iltibas, tedarik fiyatının altına satışlar, müşterinin karar verme özgürlüğünü kısıtlama, müşterileri yanıltma, 3. kişiler arasındaki sözleşmeyi sona erdirmeye yönelik eylemler ve benzerleri) hakkında ve bunlara bağlı konularda danışmanlık ve dava hizmetleri verebilmektedirler.

Faaliyet Alanlarımız