Sağlık, Tıbbi Gereçler & Ecza

Ofisimiz tarafından sağlık hukuku alanında hastanelere, kliniklere, tedavi merkezlerine, muayenehanelere, görüntüleme merkezlerine, zayıflama kamplarına, estetik merkezlerine, ilaç ve gıda takviyesi firmalarına, görüntüleme cihazları ve sağlık ekipmanı üretim ve ticareti yapan firmalara, sigorta şirketlerine, doktor ve diğer sağlık sektörü çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına yani sektöre hizmet veren ya da sektörden hizmet alan çok geniş bir alana, kendi özel hukuki ihtiyaçları kapsamında destek sağlanmaktadır.

Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları ve hastaları ile girdikleri sözleşmesel ilişkilerin düzenlenmesi, sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi, ruhsat, lisans ya da izine bağlı işlemleri ve bunların devirleri, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigorta Kurumu ile ilişkilerin yürütülmesi gibi çeşitli hizmetler sunulmaktadır.

Avukatlarımız hasta-doktor-sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, tedavi kapsamında malpraktis kavramı (tedavinin yeminli bir mesleği icra eden tarafından kendinden beklenilen ölçütlere uygun ve gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk) içinde ya da ayrıca işlenen taksirli ve kasıtlı suçların, tazminat ve ceza hukuku boyutunda ele alınması gibi konularda hizmet sunmaktadırlar.
Ayrıca ofisimiz ilaçların ve besin takviyelerinin ruhsatlandırılmaları ve üzerlerindeki marka ve patent haklarının tescil ve korunması konularında da hukuk desteği sunmaktadır.